Znajdujesz się: Wprowadzenie / Regulamin Programu EduFit

Regulamin Programu EduFit

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDUFIT

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego EDUFIT („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.
 2. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Firma EDUFIT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skośna 12, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429351, NIP 676-24-57-899, zwana dalej Firmą EDUFIT Sp. z o.o. lub Organizatorem.
 3. Uczestnikami Programu lojalnościowego są Klienci Instytucjonalni Organizatora tj. m.in. Placówki Oświatowe działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ich pracownicy, którzy dokonują w Firmie EDUFIT Sp. z o.o. zakupów produktów związanych bezpośrednio z działalnością Placówki Oświatowej, zwani dalej Uczestnikami.
 4. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Uczestników produktów Organizatora zostaną przyznane punkty. Wraz z punktami nabywa się prawo do zakupu produktów Organizatora z rabatem, gdzie każdy produkt będzie odpłatny 0,10 zł. Przyznane Punkty będą mogły zostać wymienione także na bony zakupowe.
 5. Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym konieczne jest podanie przez uczestnika koniecznych danych osobowych obejmujących nazwę/numer placówki, imię i nazwisko, pełny adres oraz numer telefonu. Podając dane osobowe uczestnicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach Organizatora.
 6. Czas trwania programu jest nieokreślony. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programuwww.edufit.pl.
 7. Celem przystąpienia do Programu EDUFIT konieczne jest złożenie zamówienia na produkty z katalogu Organizatora. Uczestnicy mogą złożyć zamówienie zgodnie z Regulaminem sprzedaży Organizatora. Przystąpienie do Programu EDUFIT oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. Warunkiem odebrania nagrody jest zapłacenie za całość zakupionego towaru w terminie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w kilku partiach.
 10. Z tytułu udziału w programie nie pobiera się opłat.
 11. Za każde 10 złotych wartości produktów zakupionych z katalogu Organizatora, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty doliczane będą do konta Użytkownika po dokonaniu pełnej zapłaty za zamówione towary. Punkty przyznawane będą w oparciu o cenę brutto widniejącą na fakturze zakupu wystawionej przez Organizatora. Punkty ważne są przez 3 lata od chwili ich przyznania.
 12. Organizator Programu odpowiada za dokładność przyznawania Punktów.
 13. Uczestnik programu otrzymuje punkty w przypadku zakupu towaru po cenach katalogowych. Promocje nie podlegają łączeniu. W przypadku korekty faktury zakupu punkty są odejmowane.
 14. Punkty mogą być wymienione na wybrane przez Organizatora produkty z katalogu i bony Sodexo na warunkach określonych przez Organizatora. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 15. Firma udziela wszelkich informacji dotyczących Programu pod numerem tel. (12) 4441264, (12) 4441278 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@edufit.pl. Dotyczy to także informacji o ilości Punktów przyznanych w związku z nabywaniem towarów Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktowej przyznawanej za zakup towarów objętych programem lojalnościowym.
 17. Nagrody i Bony mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.Ewentualne podatki czy opłaty związane z otrzymaną nagrodą pokrywa Uczestnik.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zawieszenia lub przerwania promocji pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej o wprowadzonych zmianach.
 19. Po zakończeniu programu, uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody lub Bony w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 20. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym uczestnicy mogą zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Organizatora. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 22. Wszelkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, jednakże w razie niemożności dojścia do porozumienia Sądem właściwym będzie Sąd zgodny z siedzibą Organizatora.