Znajdujesz się: Wprowadzenie / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Edufit.pl

1. Ochrona danych osobowych

1.1 Sprzedawca przetwarza dobrowolnie dostarczone dane osobowe Kupującego (w przypadku osoby fizycznej), a mianowicie imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, której stronami są Kupujący i Sprzedający, i / lub w celu spełnienia żądań Kupującego przed zawarciem umowy kupna odnoszącej się do towarów i usług Sprzedającego, i w celu  wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego odbywa się na czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli Kupujący jest osobą prawną lub handlowcem, przekaże Sprzedającemu swoją nazwę firmy, adres rozliczeniowy, numer REGON, numer NIP, numer telefonu i adres e-mail.

1.2. Kupujący przed odesłaniem zamówienia, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach Sprzedającego (newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zaznaczając to pole, Kupujący jako osoba zainteresowana swobodnie i dobrowolnie udziela Sprzedającemu, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych i odpowiednim prawodawstwem UE, wyraźną zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego w celach marketingowych - wysyłanie newsletter  za pośrednictwem poczty e-mail. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana przez Kupującego na okres 5 lat.

1.3. Towary mogą być zamawiane bez rejestracji, a wprowadzone dane będą przechowywane tylko jednorazowo w celu realizacji konkretnego zamówienia. Podane dane Kupujący może skontrolować w e-mailu, który zawiera przekierowanie do złożonego zamówienia. Zmianę lub korektę danych podanych w zamówieniu lub rejestracji może Kupujący dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

1.4. Kupujący jest odpowiedzialny za kompletność, prawdziwość i dokładność podanych danych osobowych. W przypadku zmiany podanych danych osobowych, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego lub zaktualizować je bezpośrednio na swoim koncie użytkownika.

1.5. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na wysyłanie newsletteru), klikając odpowiedni link znajdujący się bezpośrednio w każdej wiadomości marketingowej od Sprzedającego lub wysyłając wiadomość e-mail do Sprzedającego.

1.6. W przypadku nieaktualności dostarczonych danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełnieniu celu lub okresu, na jaki udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przechowywanie ich z uzasadnionych powodów jest niedopuszczalne, zgromadzone dane osobowe są usuwane.

1.7. Polityka prywatności podlega przepisom ustawy o Ochronie danych osobowych oraz odpowiednim przepisom UE, które regulują również prawa Kupującego jako osoby, której dane osobowe dotyczą. Kupujący ma prawo do bezpłatnych informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Kupujący ma również prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w celu skorygowania danych osobowych, prawo do ograniczania (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza jeśli nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub inaczej przetworzone lub jeśli wycofał swoją zgodę na przetwarzanie i jeśli nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Kupujący ma również prawo do przenoszenia danych, jeśli są spełnione odpowiednie warunki, tzn. ma prawo do uzyskania danych osobowych, które dobrowolnie dostarczył Sprzedającemu w formie elektronicznej, w sposób uporządkowany, w powszechnie stosowanym i czytelnym formacie iw tym kontekście może skorzystać z prawa do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi, jeżeli przekazanie jest technicznie możliwe (prawo do przeniesienia danych).

1.8. W przypadku, gdy Kupujący domaga się od Sprzedającego  części praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych, a z żądania Kupującego nie jest możliwa  jednoznaczna weryfikacja  tożsamości Wnioskodawcy lub jeśli Sprzedający  ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania od tej osoby przedstawienia dodatkowych informacji potrzebnych do poświadczenia tożsamości osoby składającej wniosek.

1.9. Kupujący ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przy podejrzeniu, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów.

1.10. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach i zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych oraz odpowiednim prawodawstwem UE, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.

1.11. Dane osobowe Kupującego mogą być  również przekazane innej osobie trzeciej, jeśli jest to konieczne w celu spełnienia warunków umowy kupna. W ramach przetwarzania zamówienia i wykonania umowy kupna dane Kupującego są w niezbędnym zakresie dostarczane usługodawcom Sprzedającego, dostawcom usług logistycznych, przewoźnikom, bankom itp. Dane mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców wyłącznie do celów realizacji umowy kupna. Sprzedający  niniejszym informuje Kupującego, że jego dane osobowe zostaną  udostępnione następującym stronom trzecim:

1. DPD Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10

2. RABEN LOGISTICS Polska spółka z o.o. z siedzibą w Robakowie (62-023 Gądki), przy ul. Zbożowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044200, posiadająca NIP 7810025219

3. Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425263, posiadająca NIP: 525-25-33-454

4. NOMIland, s.r.o.. z siedzibą w Koszycach (040 13) przy ulicy Magnezitárska 11, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Košice I, Oddział: Sro,  Numer sygnatury: 9421/V, posiadająca , IČO: 361 743 19, IČ DPH: SK 202 005 10 55

5. Bart.sk s.r.o. z siedzibą w Koszycach (040 01) przy ulicy Pollova 54, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Trenczyn, Oddział: Sro, Numer sygnatury 25413/R, posiadająca IČO: 36593966, IČ DPH: SK2023385441

Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić dostarczone dane osobowe, jak również usunąć zarejestrowane konto logując się do www.edufit.pl w części „Moje konto”.

Administrator strony internetowej www.edufit.pl zobowiązuje się, że dostarczone mu dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy kupna i realizacji zamówień zgodnie z regulaminem sprzedaży określonym przez Sprzedającego. Przetworzone dane nie zostaną ujawnione, udostępnione ani przekazane innym stronom trzecim.

1.12. Podczas przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach marketingowych, dane te są udostępniane usługodawcom Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Sprzedającemu, w szczególności dostawcom usług marketingowych. Dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystane  przez dostawców tych usług wyłącznie w celu, w jakim Kupujący udzielił zgody Sprzedającemu.

 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  •  sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres  biuro@edufit.pl bądź telefonicznie pod numerem tel.: +48 503 697 466