Znajdujesz się: Wprowadzenie / Zgoda na otrzymywanie newslettera

Zgoda na otrzymywanie newslettera

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochronę danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w których regulowane są również prawa osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 newsletter jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

EDUFIT Sp. z o. o., z siedzibą w Lanckorona, ul. Krakowska 9, 34 143 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429351, posiadająca REGON: 122635698, NIP: 6762457899

 2. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:

  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora, organizowania konkursów oraz akcji marketingowych (na podstawie art.6 ust.1 lit f) RODO).

3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

  • podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.edufit.pl;
  • inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 Informujemy, iż z podmiotami którym zostaną przekazane Państwa dane osobowe podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

 4. W przypadku kiedy dane osobowe będą nieaktualne, odwołana zostanie zgoda na ich przetwarzanie, spełniony zostanie cel ich przechowywania  lub upłynie czas, na który była udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych albo też ich przechowywanie z uzasadnionych przyczyn będzie niedopuszczalne, przechowywane dane osobowe będą usunięte.

 5. Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przetwarzanie danych dla celów marketingowych i handlowych, jest dokonywane tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.