Znajdujesz się: Wprowadzenie / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

EDUFIT Sp. z o. o., z siedzibą w Lanckorona (34 143)  ul. Krakowska 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429351, posiadająca REGON: 122635698, NIP: 6762457899

 2. Pani/a dane przetwarzane będą w celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):

 • realizacji złożonego zamówienia,
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

 • podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.edufit.pl;
 • dostawcy płatności on-line;
 • podmioty świadczące usługi dostawy;
 • inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, iż z podmiotami którym zostaną przekazane Państwa dane osobowe podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

 4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia  w Sklepie Administratora i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 5. Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji transakcji w sklepie administratora. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów marketingowych i handlowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.