Znajdujesz się: Wprowadzenie / Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na produkty dostępne w katalogu EduFit Sp. z o.o., ul. Skośna 12, 30-383 Kraków, zwanej dalej Spółką, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

I. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Klienci mogą złożyć zamówienie na kilka sposobów:

pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@edufit.pl

poprzez sklep internetowy: www.edufit.pl

pocztą na adres Spółki - EduFit Sp. z o.o. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

faksem pod numerem: (012) 3739125,

telefonicznie pod numerem: 012 4441264,

telefonicznie pod numerem - poprzez infolinię: 80152820

2. Zamówienia, którego przedmiotem są meble można składać wyłącznie w formie pisemnej (faksem, pocztą elektroniczną, listownie) lub przez sklep internetowy. Zamówienie złożone w innej formie nie jest skuteczne. Telefonicznie można składać zamówienia tylko na artykuły plastyczne, dydaktyczne, zabawki. Zamówienie w formie telefonicznej może obejmować maksymalnie 5 produktów.
3. Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia zamieszczonym w katalogu bądź na stronie internetowej www.edufit.pl. Każdorazowo przy zamówieniu należy podać pełną nazwę zamawiającego, adres dostawy i numer NIP, jak również numeru telefonu lub adres mailowy (dla ułatwienia kontaktu) oraz dane płatnika, jeżeli są inne niż dane dostawy. Prosimy również o podanie osoby do kontaktu.
4. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o zachowanie tylko 1 formy zamówienia i nie potwierdzania go w formie odmiennej.
5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, w jednej z form wskazanej powyżej, do 2 dni od daty jego złożenia, jednakże nie później niż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy zamawiającego w złożonym zamówieniu.
6. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot odpowiedniej części ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.
7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę. Dane osobowe Klientów umieszczone w bazie danych Firmy są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb marketingowych i ewidencyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody Klienta. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

II. CENY

1. Niniejsza oferta jest ważna do dnia wydania kolejnego katalogu.
2. Ceny podane w katalogu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podane w katalogu nie zawierają kosztów dostawy ani montażu. Meble są dostarczane w elementach i wymagają złożenia oraz montażu. Aktualne ceny, hity cenowe, promocje, wyprzedaże oraz możliwa zmiana w wykorzystanych materiałach i wyglądzie znajdą Państwo zawsze na naszej stronie internetowej www.edufit.pl.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, w szczególności w razie zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut, czy znacznej zmiany cen producenta oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
4. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

III. DOSTAWY

1. Orientacyjny czas dostawy jest liczony od momentu otrzymania zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem transportu własnego lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji dostawy jest orientacyjny i zwykle wynosi: dla artykułów plastycznych, dydaktycznych, zabawek od 14 do 21 dni roboczych, dla mebli do 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
2. Koszt dostawy ponosi Klient. Oferujemy bezpłatny transport dla dostaw artykułów plastycznych, dydaktycznych, zabawek o wartości powyżej 149 zł brutto. W przypadku mebli bezpłatny transport odnosi się do zamówień o wartości powyżej 399 zł brutto. W przypadku zamówień o niższej wartości, doliczamy transport, którego koszt wynosi 25 zł brutto.
3. W przypadku dużej ilości zamówień (IX-XII), wakacji oraz świąt, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
4. W przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie dostarczyć towaru jednorazowo, będziemy Państwa o tym fakcie informować. Wszelkie dodatkowe dostawy realizowane są na koszt Spółki.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Podmioty publiczne dokonują płatności przelewem po dostawie towaru. Udziela im się 14 - dniowego terminu płatności, określonego na fakturze. Faktura jest dostarczana wraz z towarem.
2. Podmioty niepubliczne, klienci indywidualni, firmy prywatne płacą gotówką przy odbiorze lub na życzenie - przelewem przed dostawą (przedpłata).

V. ODBIÓR PRZESYŁKI I ZWROTY

1. W chwili otrzymania przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie ilości dostarczonego towaru (weryfikacji dostarczonych ilości można dokonać porównując zawartość paczki z załączoną fakturą oraz listem przewozowym), a także stanu opakowań. Paczki są dostarczane transportem własnym lub kurierem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, braków lub uszkodzeń, prosimy o wpisanie odpowiednich uwag w liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza oraz pozostawienie sobie kopii dokumentu - adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. W przypadku reklamacji ilościowych lub jakościowych, prosimy o przekazanie ich w formie pisemnej (faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania przesyłki.
2. Nie otrzymanie takowego zawiadamiania w ustalonym terminie oznacza, że paczka została dostarczona bez zastrzeżeń.
3. Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować odstępując od umowy bez podania przyczyny, jednakże w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odebrania przesyłki i tylko wtedy, jeżeli zakupiony produkt jest kompletny, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku wysłania zwracanego towaru za pobraniem, Sprzedający towaru nie odbierze.

VI. WARUNKI REKLAMACJI

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
2. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie, faksem bądź mailem. Na podstawie pisemnej reklamacji Klienta, Spółka ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
4. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie Spółce danych Klienta wraz z numerem telefonu, nazwa i kod towaru, data kupna oraz dokładny opis wady towaru, zdjęcia a także dowód zakupu.
5. Formularz reklamacyjny można również pobrać ze strony internetowej www.edufit.pl w zakładce „Reklamacje”.
6. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli naprawa albo wymiana nie będzie możliwa, dokona zwrotu wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi klient. Do czasu otrzymania odesłanego produktu Spółka wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.
7. Nieuzasadniona reklamacja nie będzie rozpatrywana a towar zostanie odesłany klientowi na jego koszt.

VII. GWARANCJA

1. Spółka udziela Klientowi 2-letniej gwarancji na wszystkie dostarczone towary za wyjątkiem książek i płyt CD/DVD oraz towarów wyprodukowanych na indywidualne zlecenie Klienta. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z datą wystawienia faktury. W ramach gwarancji, w uzasadnionych przypadkach Spółka wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na swój koszt. W razie braku dostępności zareklamowanego towaru, firma zobowiązuje się do wymiany na inny bądź zwrot kosztów (zostanie to uzgodnione z Klientem).
2. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych z winy Klienta, na skutek zdarzeń losowych, zużyciem naturalnym, nieprzestrzeganiem zasad użytkowania, działaniem zewnętrznym, wpływami chemicznymi i elektrycznymi, montażem niezgodnym z instrukcją. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dobrowolnie dostarczone dane osobowe Kupującego (w przypadku osoby fizycznej), a mianowicie imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, której stronami są Kupujący i Sprzedający, i / lub w celu spełnienia żądań Kupującego przed zawarciem umowy kupna odnoszącej się do towarów i usług Sprzedającego, i w celu  wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego odbywa się na czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli Kupujący jest osobą prawną lub handlowcem, przekaże Sprzedającemu swoją nazwę firmy, adres rozliczeniowy, numer REGON, numer NIP, numer telefonu i adres e-mail.

2. Kupujący przed odesłaniem zamówienia, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach Sprzedającego (newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Zaznaczając to pole, Kupujący jako osoba zainteresowana swobodnie i dobrowolnie udziela Sprzedającemu, zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych i odpowiednim prawodawstwem UE, wyraźną zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego w celach marketingowych - wysyłanie newsletter  za pośrednictwem poczty e-mail. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana przez Kupującego na okres 5 lat.

3. Towary mogą być zamawiane bez rejestracji, a wprowadzone dane będą przechowywane tylko jednorazowo w celu realizacji konkretnego zamówienia. Podane dane Kupujący może skontrolować w e-mailu, który zawiera przekierowanie do złożonego zamówienia. Zmianę lub korektę danych podanych w zamówieniu lub rejestracji może Kupujący dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Kupujący jest odpowiedzialny za kompletność, prawdziwość i dokładność podanych danych osobowych. W przypadku zmiany podanych danych osobowych, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego lub zaktualizować je bezpośrednio na swoim koncie użytkownika.

5. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na wysyłanie newsletteru), klikając odpowiedni link znajdujący się bezpośrednio w każdej wiadomości marketingowej od Sprzedającego lub wysyłając wiadomość e-mail do Sprzedającego.

6. W przypadku nieaktualności dostarczonych danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełnieniu celu lub okresu, na jaki udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przechowywanie ich z uzasadnionych powodów jest niedopuszczalne, zgromadzone dane osobowe są usuwane.

7. Polityka prywatności podlega przepisom ustawy o Ochronie danych osobowych oraz odpowiednim przepisom UE, które regulują również prawa Kupującego jako osoby, której dane osobowe dotyczą. Kupujący ma prawo do bezpłatnych informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Kupujący ma również prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w celu skorygowania danych osobowych, prawo do ograniczania (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza jeśli nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub inaczej przetworzone lub jeśli wycofał swoją zgodę na przetwarzanie i jeśli nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Kupujący ma również prawo do przenoszenia danych, jeśli są spełnione odpowiednie warunki, tzn. ma prawo do uzyskania danych osobowych, które dobrowolnie dostarczył Sprzedającemu w formie elektronicznej, w sposób uporządkowany, w powszechnie stosowanym i czytelnym formacie iw tym kontekście może skorzystać z prawa do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi, jeżeli przekazanie jest technicznie możliwe (prawo do przeniesienia danych).

8. W przypadku, gdy Kupujący domaga się od Sprzedającego  części praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych, a z żądania Kupującego nie jest możliwa  jednoznaczna weryfikacja  tożsamości Wnioskodawcy lub jeśli Sprzedający  ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania od tej osoby przedstawienia dodatkowych informacji potrzebnych do poświadczenia tożsamości osoby składającej wniosek.

9. Kupujący ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przy podejrzeniu, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów.

10. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach i zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych oraz odpowiednim prawodawstwem UE, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.

11. Dane osobowe Kupującego mogą być  również przekazane innej osobie trzeciej, jeśli jest to konieczne w celu spełnienia warunków umowy kupna. W ramach przetwarzania zamówienia i wykonania umowy kupna dane Kupującego są w niezbędnym zakresie dostarczane usługodawcom Sprzedającego, dostawcom usług logistycznych, przewoźnikom, bankom itp. Dane mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców wyłącznie do celów realizacji umowy kupna. Sprzedający  niniejszym informuje Kupującego, że jego dane osobowe zostaną  udostępnione następującym stronom trzecim:

a) DPD Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10

b) RABEN LOGISTICS Polska spółka z o.o. z siedzibą w Robakowie (62-023 Gądki), przy ul. Zbożowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044200, posiadająca NIP 7810025219

c) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425263, posiadająca NIP: 525-25-33-454

d) NOMIland, s.r.o.. z siedzibą w Koszycach (040 13) przy ulicy Magnezitárska 11, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Košice I, Oddział: Sro,  Numer sygnatury: 9421/V, posiadająca , IČO: 361 743 19, IČ DPH: SK 202 005 10 55

e)Bart.sk s.r.o. z siedzibą w Koszycach (040 01) przy ulicy Pollova 54, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Trenczyn, Oddział: Sro, Numer sygnatury 25413/R, posiadająca IČO: 36593966, IČ DPH: SK2023385441

Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić dostarczone dane osobowe, jak również usunąć zarejestrowane konto logując się do www.edufit.pl w części „Moje konto”.

Administrator strony internetowej www.edufit.pl zobowiązuje się, że dostarczone mu dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy kupna i realizacji zamówień zgodnie z regulaminem sprzedaży określonym przez Sprzedającego. Przetworzone dane nie zostaną ujawnione, udostępnione ani przekazane innym stronom trzecim.

12. Podczas przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach marketingowych, dane te są udostępniane usługodawcom Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Sprzedającemu, w szczególności dostawcom usług marketingowych. Dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystane  przez dostawców tych usług wyłącznie w celu, w jakim Kupujący udzielił zgody Sprzedającemu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do czasu uregulowania całej należności z tytułu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością Spółki.
2. Towar przechodzi na własność Konsumenta w dacie sprzedaży, tj. w dniu wystawienia faktury. Brak zapłaty ceny w terminie podanym na fakturze, skutkuje przejściem własności rzeczy z powrotem na sprzedawcę
3. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informowała na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.
4. Informacje o produktach zamieszczone w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i kolorystycznych oraz prawo do zmian odcieni produktów, wynikających z potrzeby i chęci ciągłego ich udoskonalania. W związku z powyższym mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie produktów.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.