Regulamin sprzedaży

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY

 

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na produkty dostępne w  katalogu EduFit Sp. z o.o.,ul. Krakowska 9,  34-143 Lanckorona, zwanej dalej Spółką,
dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania
zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Kupujący - jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

I. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA            

1.         Klienci mogą złożyć zamówienie na kilka sposobów:

2.         Zamówienie złożone w formie telefonicznej może obejmować maksymalnie 5 produktów.

3.         Zamówienie musi być zredagowane zgodnie z formularzem zamówienia zamieszczonym w katalogu bądź na stronie internetowej www.edufit.pl. Każdorazowo przy zamówieniu należy podać pełną nazwę zamawiającego, adres dostawy i numer NIP, jak również numeru telefonu lub adres mailowy (dla ułatwienia kontaktu) oraz dane płatnika, jeżeli są inne niż dane dostawy. Prosimy również o podanie osoby do kontaktu.

4.         Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o zachowanie tylko 1 formy zamówienia i nie potwierdzania go w formie odmiennej.

5.         Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6.         Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, w jednej z form wskazanej powyżej, do 2 dni od daty jego złożenia, jednakże nie później niż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy zamawiającego w złożonym zamówieniu.

7.         Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot odpowiedniej części ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.

8.         Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

9.         Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez Spółkę. Dane osobowe Klientów umieszczone w bazie danych Spółki są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb marketingowych i ewidencyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody Klienta. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

II. CENY          

1.         Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, w szczególności w razie zmiany wysokości stawki podatku VAT, ceł, kursu wymiany walut, czy znacznej zmiany cen producenta oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

2.         Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

3.         Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

III. DOSTAWY

1.         Orientacyjny czas dostawy jest liczony od momentu otrzymania zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem transportu własnego lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji dostawy jest orientacyjny i zwykle wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

2.         Koszt dostawy ponosi Klient. Oferujemy bezpłatny transport na terenie całej Polski przy każdym zamówieniu o wartości:

            - powyżej 390 zł brutto; w przypadku zamówień o niższej wartości doliczamy transport, którego koszt wynosi 19 zł brutto.

3.         W przypadku dużej ilości zamówień (IX-XII), wakacji oraz świąt, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

4.         W przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie dostarczyć towaru jednorazowo, będziemy Państwa o tym fakcie informować. Wszelkie dodatkowe dostawy realizowane są na koszt Spółki.

5.         Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI       

1.         Podmioty publiczne, niepubliczne, klienci indywidualni, firmy prywatne płacą gotówką przy odbiorze lub na życzenie - przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata).

2.        Przelew 14 dni (tylko placówki publiczne).

V. ODBIÓR PRZESYŁKI I ZWROTY     

1.         W chwili otrzymania przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie ilości dostarczonego towaru (weryfikacji dostarczonych ilości można dokonać porównując zawartość paczki z załączoną fakturą oraz listem przewozowym), a także stanu opakowań. Paczki są dostarczane transportem własnym lub kurierem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, braków lub uszkodzeń, prosimy o niepodpisywanie listu przewozowego z adnotacją „BEZ ZASTRZEŻEŃ”, wpisanie odpowiednich uwag w liście przewozowym w obecności kuriera lub listonosza oraz pozostawienie sobie kopii dokumentu - adnotacje te są niezbędne do wszczęcia procedury reklamacyjnej. W przypadku reklamacji ilościowych lub jakościowych, prosimy o przekazanie ich w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną), w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania przesyłki.

2.         Nie otrzymanie takowego zawiadamiania w ustalonym terminie oznacza, że paczka została dostarczona bez zastrzeżeń.

3.         Z zakupionego towaru Klient może zrezygnować odstępując od umowy bez podania przyczyny, jednakże w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odebrania przesyłki i tylko wtedy, jeżeli zakupiony produkt jest kompletny, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie na piśmie oraz przesłać zwracany towar na własny koszt. W przypadku wysłania zwracanego towaru za pobraniem, Sprzedający towaru nie odbierze.

VI. WARUNKI REKLAMACJI  

1.         Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. 

2.         Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie, bądź mailem. Na podstawie pisemnej reklamacji Klienta, Spółka ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3.         Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

4.         Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przedstawienie Spółce danych Klienta wraz z numerem telefonu, nazwy i kodu towaru, daty kupna oraz dokładnego opisu wady towaru, zdjęcia a także dowodu zakupu.

5.         W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli naprawa albo wymiana nie będzie możliwa, dokona zwrotu wartości zakupionego towaru, jednak koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Do czasu otrzymania odesłanego produktu Spółka wstrzymuje się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za produkt.

6.         Nieuzasadniona reklamacja nie będzie rozpatrywana a towar zostanie odesłany klientowi na jego koszt.

VII. GWARANCJA      

1.         Spółka udziela Klientowi 2-letniej gwarancji na wszystkie dostarczone towary za wyjątkiem towarów wyprodukowanych na indywidualne zlecenie Klienta. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z datą wystawienia faktury. W ramach gwarancji, w uzasadnionych przypadkach Spółka wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na swój koszt. W razie braku dostępności zareklamowanego towaru, Spółka zobowiązuje się do wymiany na inny bądź zwrot kosztów (zostanie to uzgodnione z Klientem).

2.         Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy Klienta, na skutek zdarzeń losowych, zużyciem naturalnym, nieprzestrzeganiem zasad użytkowania, działaniem zewnętrznym, wpływami chemicznymi i elektrycznymi, montażem niezgodnym z instrukcją. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1.         Do czasu uregulowania całej należności z tytułu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością Spółki.

2.         Towar przechodzi na własność Konsumenta w dacie sprzedaży, tj. w dniu wystawienia faktury. Brak zapłaty ceny w terminie podanym na fakturze, skutkuje przejściem własności rzeczy z powrotem na sprzedawcę.

3.         Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informowała na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

4.         Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i kolorystycznych oraz prawo do zmian odcieni produktów, wynikających z potrzeby i chęci ciągłego ich udoskonalania. W związku z powyższym mogą wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie produktów.

5.         W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

6.         Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.